Chính sách bảo mật là một tài liệu hoặc tập hợp các quy định và biện pháp được thiết lập để bảo vệ thông tin và dữ liệu quan trọng của một tổ chức hoặc hệ thống. Chính sách này cung cấp hướng dẫn và quy tắc cho nhân viên và người dùng về cách xử lý thông tin và dữ liệu một cách an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật.

0/5 (0 Reviews)